fbpx

UPPFÖRANDEKOD – Code of conduct

 

Lyhörda – Engagerade – Vägledare
Att efterleva våra ledord internt och externt

Vi på Vadsbo strävar kontinuerligt efter att vara en konkurrenskraftig, rättvis, respektfull och pålitlig partner för våra kunder, våra befintliga och framtida medarbetare samt leverantörer, konkurrenter och andra intressenter. Vi vill vara en välkomnande och transparent arbetsplats som genom delaktighet, ansvar och kämparglöd är ständigt växande. Vi tror att våra ledord sätter en god standard för hur vi vill kommunicera Vadsbo intern och externt: vi är lyhörda, engagerade och vägledare.

Arbetsmiljö och trivsel
Hälsa, jämställdhet och inkludering
Vi accepterar inte särbehandling, trakasserier eller diskriminering


Vadsbo ska vara en jämställd arbetsplats, där alla oavsett könstillhörighet, sexuell orientering, intressen, utseende, åsikt, tro eller politiskt fack ska ha samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter. Våra medarbetare bedöms och värderas efter utifrån hens kapacitet, erfarenhet och prestation.

Som anställd eller konsult hos Vadsbo visar du gott omdöme gentemot dina kollegor, mot våra kunder och andra externa intressenter. Vi har nolltolerans mot all typ av rasistiskt, sexistiskt och pornografiskt innehåll.

Vår målsättning är att vår arbetsmiljö ska vara ergonomisk och att arbetsplatsolyckor aldrig förekommer.

För vår allas gemensamma säkerhet och den enskildes hälsa, får rökning, alkohol och droger inte förekomma på våra arbetsplatser.

 

Affärsetik
Etik, lagar och konflikter

 

  • Vi följer gällande direktiv, lagar, förordningar och andra bestämmelser som är tillämpbara inom vårt verksamhetsområde.
  • Vi agerar alltid etiskt i våra affärsrelationer. Det råder nolltolerans mot korruption, mutor och utpressning.
  • Vi accepterar inte barnarbete eller tvångsarbete.
  • Vi gör inte affärer med länder som militärt invaderar suveräna stater och dess civila.

 

Miljö
Energiförbrukning och certifiering

Vi bedriver verksamheten inom ramen för miljölagstiftning och miljöbestämmelser. Vadsbo producerar och säljer produkter med låg energiförbrukning och låg ”stand-by”-energiförbrukning. Vi minimerar miljöbelastningen genom att utveckla och tillverka produkter för maximal återvinning och minimal förorening.

Alla Vadsbos produkter uppfyller CE och därmed RoHS (Restriction of Hazardous Substances Directive). Detta innebär att Vadsbos produkter håller sig till icke farliga ämnen. Vadsbo är medlemmar i elektronikåtervinningsföreningen Recipo för att säkerställa att vi tar vårt ansvar hela vägen genom en produkts livscykel.

 

Kontroll av efterlevnad
Var ett föredöme

Alla vi på Vadsbo ska agera föredömligt enligt den här uppförandekoden. Om någon märker att uppförandekoden inte efterföljs så uppmuntras varje medarbetare att vända sig till närmsta chef eller VD. Tar du som chef emot en anmälan om kränkande särbehandling ansvarar du för att ärendet utreds opartiskt och konfidentiellt.

 

 

 

Vadsbos ledning reviderar uppförandekoden årligen.

Uppdaterad Göteborg 2022-03-14

Top